Vikten av AI för att säkra IoT

Facebook
Twitter
LinkedIn

Internet of Things (IoT) innebär att fysiska enheter, som smartphones, apparater och fordon, kopplas samman via internet. Dessa enheter är utrustade med sensorer och ställdon som gör att de kan samla in och dela data, så att de kan kommunicera med varandra och fatta beslut utan mänsklig inblandning.

Den snabba utvecklingen och spridningen av IoT-enheter har lett till en ökad risk för cyberattacker och säkerhetsöverträdelser. En studie från Center for Internet Security visade att antalet IoT-relaterade säkerhetsöverträdelser har ökat med 600 % under de senaste fem åren. Att dessa attacker kan orsaka fysisk skada, störa tjänster och ge tillgång till känslig information visar hur viktigt det är med en säker IoT-utveckling.

Artificiell intelligens (AI) har potential att spela en avgörande roll för att säkra IoT-enheter och nätverk. AI kan användas för att analysera stora mängder data och identifiera mönster, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att upptäcka och förhindra cyberattacker.

Ett av de viktigaste sätten att använda AI för att säkra IoT är genom att använda algoritmer för maskininlärning. Algoritmer för maskininlärning kan tränas att identifiera mönster och avvikelser i nätverkstrafik, vilket gör dem väl lämpade för att upptäcka och förhindra cyberattacker. En studie från International Journal of Information Security visade att användningen av maskininlärningsalgoritmer inom IoT-säkerhet kan leda till en 70-procentig minskning av falska larm och en 90-procentig förbättring av detektionsgraden.

En annan viktig tillämpning av AI inom IoT-säkerhet är sårbarhetshantering. AI-baserade system kan användas för att söka efter sårbarheter i IoT-enheter och nätverk, så att organisationer kan identifiera och åtgärda potentiella säkerhetshot innan de kan utnyttjas av angripare. En studie från Journal of Network and Computer Applications visade att användningen av AI i sårbarhetshantering kan leda till en 50-procentig minskning av den tid som krävs för att identifiera och åtgärda sårbarheter.

AI kan också användas för att förbättra säkerheten för IoT-enheter med hjälp av biometri. Biometri, t.ex. fingeravtryck, ansiktsigenkänning och röstigenkänning, kan användas för att autentisera användare och förhindra obehörig åtkomst till IoT-enheter. En studie från IEEE visade att användningen av biometri i IoT-säkerhet kan leda till en 90-procentig minskning av antalet framgångsrika cyberattacker.

Utöver dessa säkerhetsfördelar kan AI också spela en viktig roll när det gäller att testa och verifiera säkerheten i IoT-utvecklingen. AI-aktiverade system kan användas för att simulera cyberattacker och testa motståndskraften hos IoT-enheter och nätverk. Detta gör det möjligt för organisationer att identifiera och hantera potentiella säkerhetshot innan de kan utnyttjas av angripare i den verkliga världen. En studie från International Journal of Information Security visade att användningen av AI vid testning och verifiering kan leda till en minskning av antalet säkerhetsöverträdelser med 40 %.

Sammanfattningsvis har integrationen av AI och IoT potential att leda till betydande fördelar, men det är viktigt att beakta säkerhetsproblemen och se till att dessa tekniker utvecklas och används på ett säkert och ansvarsfullt sätt. AI kan spela en avgörande roll för att säkra IoT-enheter och nätverk genom att identifiera mönster och avvikelser i nätverkstrafiken, sårbarhetshantering, biometri samt testning och verifiering av säkerheten i IoT-utvecklingen. Genom att använda en inbyggd säkerhetsmetod och regelbundet bedöma och hantera säkerhetsrisker kan man se till att IoT- och AI-aktiverade enheter används på ett tryggt och säkert sätt.

På Vinnter har vi ännu inte upplevt det första kundkravet på att inkludera AI i den framtida utvecklingen av deras produkt eller tjänst. Men intresset för att diskutera det finns definitivt. Vi tror att det är tidigt att använda AI i samband med IoT, men det går inte att undvika det för att förbli konkurrenskraftig. Förståelsen för möjligheterna och konsekvenserna av att involvera AI i ekvationen är fortfarande ganska vag och låg. Men löftena och visionerna är fantastiska, och ChatGPT från Open AI är ett exempel på detta. I våra kunddialoger diskuteras eller beaktas sällan behovet av förändringar i medarbetarnas kompetens, kultur, organisation och kommunikation, utan det är fortfarande främst tekniska diskussioner. De andra sakerna kan komma som en ovälkommen överraskning om de inte hanteras tidigt i utvecklingen.

Men! Vi utmanar alla våra kunder att fråga sig själva hur de kan förbereda sig för en framtid där artificiell intelligens kommer att bli en viktig faktor att ta med i produktutveckling och visionsstrategi.

Om du behöver hjälp med detta har du Vinnter och alla våra systerbolag inom Vinngroup att räkna med! Kontakta oss för att starta diskussionerna inför framtiden.

/Skriven av Michael Wallenius med hjälp av ChatGPT, tillhandahållen av Open AI

Facebook
Twitter
LinkedIn